Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: Ủy Viên Ban Thường Vụ