Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị