Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: cửa khẩu Cầu Treo